Pro Accounting Sweden AB

Vad är Redovisning?
Svar:
Redovisning är ett ord som ofta används vid ekonomiska diskussioner, men då ofta i en luddig betydelse. Vad är egentligen redovisning. Redovisning är sammanställning , analys och presentation av ekonomiska data. Hur insamlingen, analysen och rapporteringen går till är mycket beroende av vem rapporteringen är avsedd för.

Många andra aktörer än aktiemarknaden har intresse av ekonomisk rapportering. Det kan vara banker, kreditinstitut och leverantörer. I många fall nöjer sig dessa intressenter med årsredovisningen, men bankerna kan när de ska bevilja större lån kräva rapporter som är mer uppdaterade och mer detaljerade än årsredovisningen.

Rapportering internt kallas internredovisning. Internredovisningen sker oftast löpande eller månadsvis för att ge beslutsfattare inom företaget underlag för beslut. Internredovisningen omfattas inte av lagregler och kan därför utformas efter företagets önskemål för att uppfylla de behov av rapporteringen företaget har.
Gemensamt för alla ekonomisk rapportering är att den är beroende av företagets bokföring.

Vad är bokföring?
Svar:
Bokföring, kronologisk och systematisk registrering av ekonomisk information.
I bokföringen sker en indelning av företagets tillgångar och skulder (ställning), samt intäkter och kostnader (resultat). Bokföringen utgör underlag för redovisning. Bokföringen avslutas för många företag med årsbokslut eller årsredovisning (BFL 6 kap 1§ och 3§).

Hur ett företag ska utforma sin bokföring styrs i bokföringslagen samt av "god redovisningssed" och olika normer. Förutom lagstiftning har FAR (förenings auktoriserade revisorer), RR (redovisningsrådet) och BFN (bokföringsnämnden) stort inflytande på vad som kan anses vara god redovisningssed.

Pro Accounting Sweden AB
ulrika (@) accounting.se
Momsregistreringsnummer / VAT
556837-5827

Kornknarrsvägen 32
134 42 Gustavsberg
Tfn +46 70 775 59 83

Copyright